پسوند های مجاز به همراه محدودیت حجم...در سایت آپلود عکس آپسرا
میهمان ها
پسوند : gifحجم : 5 MB
پسوند : pngحجم : 5 MB
پسوند : jpgحجم : 5 MB
پسوند : jpegحجم : 5 MB
پسوند : bmpحجم : 5 MB
پسوند : jpeحجم : 5 MB
پسوند : ttfحجم : 5 MB
پسوند : psdحجم : 5 MB
پسوند : rawحجم : 5 MB
پسوند : epsحجم : 5 MB
پسوند : svgحجم : 5 MB
پسوند : pdfحجم : 5 MB
پسوند : webpحجم : 5 MB
پسوند : swfحجم : 5 MB
پسوند : ppsحجم : 5 MB
پسوند : icoحجم : 5 MB
پسوند : tiffحجم : 5 MB
 
کاربران
پسوند : jpeحجم : 8 MB
پسوند : gifحجم : 8 MB
پسوند : pngحجم : 8 MB
پسوند : jpgحجم : 8 MB
پسوند : jpegحجم : 8 MB
پسوند : bmpحجم : 8 MB
پسوند : zipحجم : 8 MB
پسوند : rarحجم : 8 MB
پسوند : ttfحجم : 8 MB
پسوند : webpحجم : 8 MB
پسوند : psdحجم : 8 MB
پسوند : rawحجم : 8 MB
پسوند : epsحجم : 8 MB
پسوند : pdfحجم : 8 MB
پسوند : docحجم : 8 MB
پسوند : docxحجم : 8 MB
پسوند : swfحجم : 8 MB
پسوند : ppsحجم : 8 MB
پسوند : pptحجم : 8 MB
پسوند : pptxحجم : 8 MB
پسوند : icoحجم : 8 MB
پسوند : tiffحجم : 8 MB